Články

Kalenář akcí

Ing. Stanislav Mattuš

*1881  –  †2.10.1914

Cílem tohoto článku je shrnout a podat maximum informací o člověku, který, byť za krátkou dobu, kterou mu osud přidělil, vykonal pro Veslařský klub Blesk mnoho dobré práce. Je samozřejmě velmi těžké psát o člověku, kterého známe pouze z dokumentů, starých více než 100 let, přesto lze tvrdit, že ing. Stanislav Mattuš byl zřejmě velmi obětavý, nadšený a kouzlu veslování propadlý, činný člen klubu od roku 1909.

V archivu Blesku se dochovala jeho přihláška do klubu a některé nedokončené rukopisy zde, jež svědčí o tom, že se zajímal o tehdejší veslování již před rokem 1912. Jeho vstup do aktivního veslování byl úspěšný. Jak píše Ferry Janiš v příspěvku do ročenky, vydané u příležitosti 50 letého výročí založení Veslařského klubu Blesk roku 1929: “Radostným překvapením pro přátele Blesku byl při mezinárodních závodech v Praze dne 7. VII. 1912 start čtyřky, sestavené z K. Šnajberka, ing. St. Mattuše, Fr. Poláka, Jar. Hörbingera, jež svěřila se v tréninku osvědčenému mistru starší školy Janu Kejřovi, který dovedl mužstvo na lodi Libuše vítězně k cíli v závodě čtyřek II.tř…“.


O jeho velkém zájmu o veslování a o záležitostech klubu svědčí i jeho aktivní činnost v řídících funkcích klubu: 1912 - zapisovatel, 1913 - kapitán, 24.1.1914 - na 34. Valné hromadě zvolen předsedou VK Blesk. Tato volba předsedy byla tehdy chápána jako převzetí řízení klubu mladou generací, ovšem za všeobecného souhlasu.

Velký zájem o veslování se u ing. Mattuše projevil i tím, že začal psát a popisovat historii Blesku i dějiny české veslařiny.  Některé fragmenty jeho rukopisů se dochovaly a jsou uvedeny v příloze tohoto článku, práce však byla krutě přerušena. Ing. Stanislav Mattuš padl v prvních dnech 1. světové války (2.10.1914) na srbském bojišti při přechodu Driny u Parašnice, kde byl dle vojenských archivů pochován. Uvádí se v hromadném hrobě u pilíře mostu. Při vší zaměstnanosti stačil ještě pracovat jako člen tehdejších veslařských korporací a orgánů. Byl členem Svazu Českých veslařských klubů. Dr. Bohumír Sládek, tehdejší významný člen Blesku, uvádí: „Současníci podléhali kouzlu jeho osoby a uznávali vděčně úspěchy jeho skrytých schopností organizačních a pracovních“.

Nový předseda debutoval na členské schůzi dne 7. března 1914 přednáškou „Veslařství u nás a v cizině“, která byla zajímavým fragmentem jeho díla „Historie veslařství“, které zůstalo tragickou smrtí nedokončeno. První válečná dopisnice opatřená razítkem K. k. Feldpostamt 33 došla F. Janišovi  4.10.1914, v níž odesílatel Ing. Stanislav Mattuš oznamuje svému příteli a členu klubu, že se na jižním bojišti u Parašnice setkal s členem klubu Dr. Malcem. Omlouvá se současně, že dosud nepsal a končí slovy „Nevím dne ani hodiny“. Za několik hodin po shledání se svým přítelem z Blesku klesl při přechodu Driny, zasažen srbskou střelou.

Sestavil z klubových materiálů:   Ivan Slaboch  23.11.2017